combates con cuchillos              Todos los sabados              combates con bastones              Todos los sabados              Stick Fighting              Knife Fighting Todos los sabados              Todos los sabados
info@academiakatipunan.com.ar
Academia Katipunan ®. Katipunan Filipno System Martial Arts ®. 1999 - 2015 ©